Ana Sayfa » Bilgi İşlem » Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Ünvan ve Görevleri

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Ünvan ve Görevleri

SOSYAL YARDIMLAŞMA

ve DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL

ÜNVAN ve GÖREVLERİ

İşin Unvanı : Vakıf Müdürü

Unvanın Bağlı Olduğu Amir : Vakıf Başkanı

İşin Özeti : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler:

1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya
görevini yapmak veya yaptırmak.

2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.

3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak SOYBİS sorgulamalarının sonucuna
göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.

4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal
inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini
yapmak.

5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.

6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri
gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına
raporlamak,

7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi
düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,

8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili
mevzuatta belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak
SGK’ya bildirilmesini sağlamak

Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler:

1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir
şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,

2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da
yaptırmak,

3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve
ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,

4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü
beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini,
yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,

5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,

Vakfın genel idaresine yönelik görevler:

1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli
olarak görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi
eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,

2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,

3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,

4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması,
kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili
faaliyetlerde bulunmak

5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili
benzeri işleri yapmak.

SOSYAL YARDIM ve

İNCELEME GÖREVLİSİ

İşin Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Unvanın Bağlı Olduğu Amir : Vakıf Müdürü

İşin Özeti : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık
Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına
ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere
“Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak
hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Sosyal Yardım ve Proje Destek Programları ile Gelir Testlerinin

Yürütülmesine İlişkin Görevler:

1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan hanelerin
sosyal inceleme kapsamında hane incelemelerini yapmak ve “Hane Ziyaret Bilgi
Formu”nu doldurmak,

2- Sosyal yardım başvuru sahiplerinin sosyal inceleme kapsamında ikamet
ettiği bölgede çevre incelemesini yapmak, bölgede yaşayanlardan (muhtar,
öğretmen, imam vs.) bilgi toplamak,

3- Sosyal incelemeler ve SOYBİS sorgulamaları sonucunda, “Sosyal İnceleme
Raporu”nu hazırlamak,

4- Hanenin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekleri yardımlara ve
gelir durumlarının tespitine ilişkin Mütevelli Heyetine öneride bulunmak,

5- Proje destek programlarından faydalanmak isteyen hanelerin
proje başvuru formunu doldurmasına yardımcı olmak, proje destek taleplerine
ilişkin bilgilerin doğruluğunu araştırmak, bölgenin pazar durumunu araştırmak,
projelerin sürdürülebilirliğini takip etmek ve Yerinde İnceleme Formunu
doldurmak,

6- Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanan hanelerin
durumunu düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

7- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yapılan ve SGK’ya durumu
bildirilen kişilerin düzenli olarak mevzuatta belirtilen gelir durumu
kontrollerini yapmak,

8- SYDGM tarafından düzenlenen esaslar doğrultusunda,
inceleme raporlarında ailenin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda vakıf mütevelli
heyetine öngörüde bulunmak,

9- Genel Müdürlüğe Fondan kaynak talebi için gönderilen sosyal yardım ve
proje desteği dosyalarının takibini yapmak,

Hedef Kitleyi İzlemeye Yönelik Görevler:

1- Vakfın görev alanı içerisindeki Vakıf Müdürünün
görevlendirdiği hanelere / bölgelere yönelik kamu hizmetlerine erişimi arttırmak
için bilgilendirme çalışmaları yürütmek,

2- Hane durumu tespit işlemlerini yürütmek,

3- Gerek ulusal gerek yerel bilgi kaynaklarından (öğretmen, imam, muhtar,
emniyet mensubu, medya araçları vb.) ve kurumlardan gelen, sosyal yardım ve
diğer desteklere ihtiyaç duyan haneihbarlarını araştırmak ve gerektiğinde söz
konusu haneleri sosyal yardım ve destekler için yönlendirmek,

4- Sosyal yardım alanında, alanda karşılaşılan sorunları çözüm önerileri
ile birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgisine göre
vakıf müdürüne, vakıf başkanına, vakıf mütevelli heyetine veya vakıf personeline
iletmek,

5- Görev alanları ile ilgili olarak seminer, konferans, çalıştay,
eğitim gibi faaliyetleri izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak ve
rapor düzenlemek,

6- Mevcut dosyalar için belirli zaman aralıklarıyla Büro
Görevlisi tarafından yapılan SOYBİS sorgulamaları sonucu durumu değiştiği tespit
edilen hanelerin saha incelemelerini yapmak,

7- SOYBİS sorgusunda durumunda değişiklik görülmeyen hanelerin saha
incelemelerini belirli zaman aralıklarıyla yaparak durum değişikliklerini tespit
etmek ve gerekli raporlamayı yapmak,

Hedef Kitle ile Diğer Kamu Hizmetleri Arasında Bağ Kurmaya İlişkin Görevler:

1- Sosyal İnceleme sırasına çalışabilecek durumda bulunan kişileri tespit
etmek ve İŞKUR veri tabanına kaydetmek,

2- Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların
yaşandığı aileler ile ilgili olarak sosyal hizmet kurumları ve diğer
ilgili kuruluşlar ile irtibata geçmek,

3- Sağlık sorunları ve engellilik durumlarında ilgili kurumlar
ile irtibata geçmek,

Danışmanlık Görevleri:

1- Yardım başvurusunda bulunan hanelere sosyal yardımlar hakkında bilgi
vermek,

2- Yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmasına yönelik danışmanlık yapmak,

3- Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların
yaşandığı ailelere sosyal hizmet kurumları hakkında bilgi vermek ve
gerekli iletişimi kurmak,

4- Özürlülük ve kronik hastalık gibi sorunlarla mücadele eden
kişileri ilgili kurumlara yönlendirmek ve söz konusu kurumları
harekete geçirmek.

Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

MUHASEBECİ

İşin Unvanı : Muhasebeci

Unvanın Bağlı Olduğu Amir : Vakıf Müdürü

İşin Özeti : Vakfın mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak
ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

İş Kapsamındaki Görevler

1- Yürürlükteki kanun, genelge ve yönetmelikler doğrultusunda vakfın
muhasebesi ile ilgili tüm defter ve kayıtları tutmak,

2- Vakfın aylık mali durumunu gösteren rapor düzenlemek ve
vakıf mütevelli heyetini bilgilendirilmesi için vakıf müdürüne sunmak,

3- Vakıftan yapılan her türlü ödemeler ile ilgili gerekli
belgeleri düzenlemek,

4- Vakfın yardım ve proje destek giderlerine ilişkin ödemeleri
takip etmek,

5- Vakfın mal ve hizmet satın alma işlemlerinin yürütmek,

6- Vakfın yönetim giderlerine ilişkin ödemeleri takip etmek,

7- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme
işlemlerini takip etmek,

8- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü
beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak
düzenlemek, yasal süresi içinde ilgili yerlere vermek,

9- Vakfın demirbaşlarına ilişkin işlemleri takip etmek, demirbaş kaydını
tutmak ve bakım işlemlerini takip etmek,

10- Vakıf personelinin özlük işlerini takip etmek,

11- Vakfın personel ücreti tahakkuklarını yapmak ve ödemeleri
takip etmek,

12- Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek,

BÜRO GÖREVLİSİ

İşin Unvanı : Büro Görevlisi

Unvanın Bağlı Olduğu Amir : Vakıf Müdürü

İşin Özeti : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydetmek
ve genel büro hizmetlerini yürütmek

İş Kapsamındaki Görevler

1- Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak, sosyal
yardımlara ilişkin bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara
yönlendirme yapmak

2- Sosyal yardım ve gelir testi başvuru formunun
doldurulmasında vatandaşa yardımcı olmak

3- Başvuru alındı belgesini hazırlamak ve vatandaşa teslim etmek

4- Sosyal yardım ve gelir testi başvuru sahiplerinin bilgilerini sisteme
girmek

5- Başvurularda hanede çalışabilecek durumda olan kişilerin İŞKUR
kayıtlarını yapmak ve hanedeki kişilerin durumundaki değişikliklere göre
kayıtları güncellemek

6- Her başvuruda hanenin dosyasını kontrol etmek ve ilk defa yapılan
başvurularda hane dosyası açmak

7- Başvurularla ilgili olarak Sosyal Yardım ve İnceleme
Görevlisi tarafından sosyal incelemenin yapılması amacıyla Vakıf müdürüne bilgi
vermek

8- Mevcut dosyaların belirli zaman aralıklarıyla sorgulanması sonucunda
tespit edilen değişlikleri Vakıf Müdürüne raporlamak

9- Her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışma evrakını hazırlamak

10- Hane dosyalarının arşivlenmesi ve korunmasından sorumlu olmak

11- Gelen ve giden evrak kayıt ve arşivleme işlerini yapmak

12- Haneye bilgi verilmesi gereken durumlarda iletişimi sağlamak

13- Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız Login